02 de febrer 2008

8è centenari de Jaume IEn motiu de la celebració dels 800 anys del naixement de Jaume I, Mails per Hipàtia ha llençat una proposta interessant: mostrar un fragment del Llibre dels Fets. És un plaer afegir-me a aquesta bona iniciativa amb un fragment on dos hòmens de Tortosa prenen protagonisme durant la conquesta de Mallorca


E faem li dir en algarauia a ·I· daquels ·II· homens de Tortosa, que nos li lexariem -137- ·II· cauallers, e de nostres homens, e que no hagues reguart, pus en nostre poder era, que ia no morria. E sobre aço lexam hi de nostres homens que nol tocassen, e nos tornam a la porta de la Almudayna, e dixem los quens desfen ostatge, e que exissen al mur ueyl, e que parlassen ab nos. E tragueren nos lo fiyl del Rey de Maylorques qui podia hauer tro XIII. anys, e dixeren que aquesta era la fiança quens dauen, e quens obririen la porta, e que guardassem que hi metriem. E metem hi ·II· frares prehicadors que guardassen les cases del Rey, el tresaur, e ·X· caualers ab els, bons e sauis, tals que aiudassen ab sos escuders a guardar e a uetlar Lalmudayna, car nos erem tots enujats, e uolien nos reposar, e era ja lo sol post.

1 comentari:

emigdi ha dit...

Jesús,
Si llegeixes l'exalcalde del teu municipi diu que Jaume I era un sanguinari, i em dedica un post.
salut
emigdi